Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Statut Stowarzyszenia „Pułk 12 piechoty Księstwa Warszawskiego”

Statut Stowarzyszenia

Pułk 12 piechoty Księstwa Warszawskiego”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie „Pułk 12 piechoty Księstwa Warszawskiego”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych historią, kulturą i tradycją narodu polskiego.

 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 3

1. Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdańska i województwa pomorskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieograniczony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 2. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Zarządu za pisemnym lub ustnym przyzwoleniem Zarządu danej organizacji międzynarodowej.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze znakiem stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. promocja historii, tradycji i kultury narodu polskiego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej

 granicami,

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz wychowywania obywatelskiego a w szczególności dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym i rozpowszechnianiu świadomości obywatelskiej,

 2. kształtowanie właściwych postaw u dziecka, obywatela, Polaka, wykształcenie wrażliwości społecznej oraz przypominanie o głównych wydarzeniach i postaciach historycznych kształtujących drogę do wolności i niepodległości narodu polskiego,

 3. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. zaangażowanie w budowanie społeczeństwa z nastawieniem na postawę obywatelską, dobro wspólne, aktywizację społeczną i instytucjonalną,

 5. promocja Gdańska i ziemi pomorskiej w kraju jak i za granicą.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie warsztatów edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć historycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

 2. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

 3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

 4. organizowanie imprez kulturalnych, wystaw i widowisk historycznych, konferencji naukowych, publicystycznych, spotkań turystyczno-krajoznawczych, zawodów sportowych,

 5. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

 6. udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,

 7. nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami na terenie kraju jak i za granicą zajmującymi się podobną tematyką,

 8. organizowanie i prowadzenie miejsc pamięci,

 9. produkcję i uczestnictwo w realizacji filmów o tematyce historycznej.

§ 10

1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność odpłatnie oraz nieodpłatnie.

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

 5. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 2. Członkowie honorowi mają obowiązek godnego reprezentowania Stowarzyszenia na forum publicznym i prywatnym.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd, poprzez pisemny wniosek 3 członków Zarządu:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy, przy czym przez „inne zobowiązania” rozumie się pracę społeczną członków na rzecz Stowarzyszenia, do której uprzednio został zobowiązany oświadczeniem woli;

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć, w pierwszym terminie co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim - może ono skutecznie obradować, w tym podejmować ważne uchwały, jeśli obecnych jest co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.

5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na wniosek członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 4 osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu uchwałą członków założycieli.

.3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Głosowanie na łonie Zarządu odbywa się w sposób jawny przy obecności przynajmniej trzech członków Zarządu. W przypadku remisu podczas głosowania, głos decydujący ma Prezes Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przy czym za „inne świadczenia” rozumie się nadzwyczajną zbiórkę pieniędzy i przedmiotów wśród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, dary rzeczowe, zapisy i spadki, nawiązki sądowe, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. zbiórki publiczne,

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl