Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Elementy "Szkoły plutonu" w rekonstrukcji

W niniejszym artykule prezentujemy połączenie regulaminu piechoty Księstwa Warszawskigo z 1811 roku z doświadczeniem rekonstruktorskiego pola bitwy.
Jest to szkoła plutonu - zbiór najważniejszych manewrów wykonywanych przez pluton żołnierzy pułku piechoty liniowej.

Zaprezentowane wizualizacje odpowiadają typowym plutonom i sekcjom jakie jesteśmy w stanie sforomować w rekonstrukcji. Nie znajdziemy więc tu trzech fizylierskich szeregów, nie znajdziemy też około 120 żołnierzy w kompanii - plutonie. Znajdziemy zaś praktyczny poradnik tego jak przeprowadzać manewry w praktyce, która jest w naszym rekonstruktorskim zasięgu.
(Przedstawione na diagramie symbole dystynkcji, choć mają swoje źródła w realiach, są potraktowane umownie i nie powinny być interpretowane jako wykładnia.)

Pierwsza lekcja - ustawienie plutonu do boju:

Każdy pluton składa się z dwóch sekcji. Każda sekcja ma swojego szefa. Szef pierwszej sekcji jest jednocześnie szefem całego plutonu. Każda sekcja ma swojego zarotowego - przewodniego.

Lekcja druga - marsz naprzód:

Szef plutonu komenderuje "Naprzód - marsz". Kompania rusza krokiem zwyczajnym. Szef plutonu wychodzi przed jego front i maszeruje wprost. Zarotowy pierwszej sekcji wstępuje do pierwszego szeregu na miejsce dowódcy. Jeśli szef wyda komendę "Przewodni na lewo", zarotowy drugiej sekcji, wstępuje na lewe skrzydło plutonu. Staje się on wówczas głównym "wskaźnikiem" kierunku i tempa marszu.

Lekcja trzecia - prowadzenie ognia:

Podstawowy - najprostszy - sposób prowadzenia ognia, to ogień plutonowy. Polega on na jednoczesnym wypelaniu ze wszystkich krabinów każdej roty, na jasną komendę szefa plutonu. Szef plutonu wydaje komendę "plutonem ognia". Razem z przeowdnim pierwszej sekcji (i drugiej, jeśli ten został wyznaczony przewodnim plutonu) udają się za szereg całego plutonu. Następnie wydaje on komendy "Tój", "Cel", "Pal". Jeśli intencją szefa jest strzelenie w prawo albo w lewo, to po "Tój" komenderuje on "W prawo (albo) w lewo przyłóż się" (należy zwrócić uwagę na różnicę ustawienia nóg drugiego szeregu). Może się przydażyć, że okoliczności sprawią, iż "Pal" nie powinno być zakomenderowane. Wówczas szef plutonu nakazuje "Odstaw". Ostatnim elementem sekwencji prowadzenia ognia (w jej najprostszej wesji) powinno być "Nabij". Jeśli jednak szef plutonu ma inny zmiar, po oddaniu strzału może nakazać nadstawić broń do ataku na bagnety albo też wziąć ją na ramię.

Lekcja czwarta - zachodzenie:

Gdy pluton maszeruje w ustawieniu "en bataille" (patrz lekcja 1.), szef batalionu może zachcieć zmienić kierunek marszu linii fizylierskiej. Jeśli istnieje miejsce na dokonanie zmiany kierunku frontu całego plutonu, szef wydaje komendę "W prawo (albo w lewo) zachodź - marsz".
Komenda może być wykonana na dwa sposoby:
1) Gdy pluton stoi w miejscu - wówczas pluton dokonuje zachodzenia w sposób, zapewniający stanie osiowego w miejscu. Tempem zachodzenia dyryguje przewodni znajdujący się na przeciwnym, do osiowego, krańcu szeregu.
2) Gdy pluton maszeruje - wóczas pluton maszeruje, dorównując do swojego przewodniego. Istnieje wówczas wysokie prawodpodobieństwo, iż osiowy również będzie wykonywał marsz po łuku, a nie w miejscu.
Najważniejszym elementem wykonywania tego manewru jest dla żołnierza skoajrzenie, który rodzaj manewru jesty wykonywany (pierwszy czy drugi) i wynikająca z tego świadomość, w którą stronę równać, jak również by zawsze czuć łokciami swoich poboczników. Czuwanie nad tymi dwoma czynnikami, wraz z reagowaniem na pojawiającymi się odstępstwami od reguły, gwarantują poprawne wykonanie manewru.
Uwaga dla komenderującego: zachodzenie w prawo można wykonać tylko wówczas, gdy przewodni wyznaczony jest na lewo. Zachodzenie w lewo można wykonać tylko wywówczas, gdy przewodni plutonu wyznaczony jest na prawo.

Lekcja piąta - obrót:

Obrót plutonu podobny jest do zachodzenia. Różnica polega na tym, że wykonwany jest w kierunku, na którym stoi przewodni. Tj. obrót w prawo wykonujemy wówczas, gdy przewodni jest na prawym skrzydle, a w lewo, gdy przewodni jest na lewym skrzydle. Kolejna różnica polega na tym, że obrót nie musi być wykonywany w pełni synchronicznie. Na wydaną komendę przeowdni dokonuje stosownego zwrotu, a reszta plutonu dokonuje "rojem" dorównania do określonej przez przewodniego linii.


Lekcja szósta - zmiana kierunku plutonu:

Gdy pluton jest ustawiony "en bataille", może zajść konieszczność przemieszczenia go w osi, wzdłuż której został uformowany. Aby tego dokonać, szef plutonu nakazuje "Przez prawo (lewo) - marsz". Wszyscy w plutonie wykonują zwrot o 90 stopni w wyznaczonym kierunku. Szef plutonu zajmuje miejsce obok szeregu, a zartowy pierwszej sekcji jego miejsce. Jeśli zwrot ma miejsce w lewo, szef plutonu przechodzi na lewy skraj plutonu, a przewodni drugiej sekcji wychodzi na jej front (symentrycznie do przewodniego pierwszej sekcji).

Lekcja siódma - zmiana kierunku marszu plutonu, rotami:

Gdy pluton został zwrócony w prawo/lewo (z pozycji "en bataille", patrzl lekcja 6), szef plutonu może chcieć poprowadzić pluton w inne miejsce niż tylko po prostej, wzdłuż której został ten uformowany. Komenderuje on wówczas "Rotami w prawo (lewo) - marsz". Kolejne roty dokonują wówczas zwrotu w określonu kierunku w miejscu wykonania manewru przez pierwszą rotę - tzw "gęsiego".

Lekcja ósma - zmiana kierunku marszu plutonu, całym plutonem:

Gdy pluton maszeruje zwrócony rotami, szef może zachecieć zwrócić cały szereg z powrotem w formację "en bataille". Komenderuje wówczas "Przez lewo (prawo) - marsz". Wszyscy żołnierze plutonu wykonują w miejscu zwrot o 90 stopni w lewo (prawo).

Lekcja dziewiąta - zmiana szeregu w kolumnę:

Gdy pluton (cały pułk) ma być "zwinięty" z ustawienia w linię, w ustawienie kolumnowe (sekcjami), szef wydaje komendę "Sekcjami w prawo (lewo) do boju - marsz". Szefowie sekcji wychodzą przed front swoich sekcji. Osiowi (zależnie od kierunku obrotu) wykonują zwrot o 90 stopni. Szefowie ustawiają się tak, aby wyznaczali z osiowymi linię prostą, do której reszta skecji ma dorównać. Reszta sekcji dorównuje. Gdy sekcja jest w odpowiedniej linii, szefowie nakazują stać, a przewodni prawej i lewej sekcji stają w odpowiedniej pozycji (na rysunku - na lewej flance). Szefowie nakazują równać i sami stają na przeciw swoich sekcji gotowi do dalszego marszu.

Lekcja 10 - zmiana kolumny w szereg:

Gdy pluton został zamieniony w kolumnę (jak w lekcji 9) i szef plutonu (batalionu, pułku) chce go z powrotem ustawić "en bataille", zatrzumuje kolumnę. Następnie komenderuje "Sekcjami w lewo (prawo) do boju". Osiowi każdej sekcji (w przypadku rysunku żołnierze na lewej stronie każdej sekcji) dokonują zwrotu o 90 stopni w lewo. Reszta sekcji dorównuje do linii wyznaczonej przez pivotowych żołnierzy. Szefowie sekcji wołają "Stój" i idą na swoje miejsca. Następnie wołają "Przewodni na miejsca", a wówczas przewodni wracają na swe miejsca - przewodni pierwszej sekcji za dowódcę plutonu, a przewodni drugiej sekcji za drugą sekcję.

Lekcja 11 - odłamywanie rot:

Gdy przed plutonem znajdują się przeszkody uniemożliwiające przejście całądługością, szef plutonu nakazuje odłamanie się rot: "Jedna (lub więcej) rota od prawego (lewego) - odłam się". Żołnierze z prawej (lewej) flanki przechodzą za front plutonu. Jeśli jedna (lub wyznaczona inna liczba) rot nie jest wystarczająca, szef może wywołać kolejną rotę do odłamania. Ważne jest, aby dotychczas odłamane roty przesunęły się w kierunku odłamywania się wywołanej roty - w kształt litery L.

Lekcja 12 - wstępowanie rot na miejsce:

Gdy przeszkody terenowe już nie istnieją, szef plutonu nakazuje wstąpienie rot na miejsce. Może on nakazać wstępowanie rot pojedynczo. Wówczas roty wstępują w kolejności odwrotenej do łamania się. Jeśli nakaże wstpowanie "grupowe", wszystkie wstępują na raz, metodą podobną do wykonywania obrotu (wszystkie roty na raz)

Lekcja 13 - złamanie plutonu:

Szef plutonu może nakazać złamać pluton na sekcje (np w wyniku konieczności szybkiego zmniejszenia szerokości frontu jednostki lub gwałtownej zmiany prześwitu drogi znajdującej się przed plutonem). Nakazuje wówczas "Złamcie puton". Szef drugiej sekcji wychodzi wówczas przed jej front i nakazuje "W miejscu krok - marsz". Gdy pierwsza sekcja wyprzedza drugą sekcję, nakazuje on wówczas ciągnąć się swej sekcji w prawo. Gdy druga sekcja znajduje się dokładnie za pierwszą sekcją, szef drugiej sekcji nakazuje maszerować wprost.

Lekcja 14 - złożenie plutonu:

Co do zasady, działa dokładnie odwrtonie niż łamanie plutonu:

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl