Pułk 12. Piechoty Księstwa Warszawskiego
2. batalion, 2.kompania

 

Podstawy musztry

Poniżej zbiór podstawowych komend jakie każdy fizylier pownien opanować.

Komenda polskaKomenda francuskaKomenda fr. fontecznie
Postawa
Pluton Peleton Peletą
Stać Fix Fiks
Spocznij Repos Repo
W miejscu spocznij En place repos Ął plas repo
Baczność Garde a vous Gardewu
Przez prawo - w prawo Par le flanc droit ou droit Par le fląk drła - a drłat
Przez lewo - w lewo Par le flanc gauche ou gauche Par le fląk gosz - a gosz
Prawo w tył - zwrot Demitour - a droit Demitur - a drłat
W lewo/prawo - równaj się A gauche/droite - allignement A gosz/drłat aliniemą
Marsz
Pluton stój Peleton halt Peletą alt
Pluton naprzód - marsz Peleton en avant Peletą anawą - marsz
Krok podwójny - marsz Pas accelere - marche Pazakselere - marsz
Krok zwyczajny - marsz Pas ordinaire - marche Pazordiner - marsz
Ciąg się w lewo/prawo - marsz Oblique a gauche/droite - marche Oblik a gosz/drłat - marsz
Na wprost - marsz En avant - marche Anawą - marsz
Zachodź w lewo/prawo - marsz A gauche/droit conversion - marche A gosz/drłat konwersją - marsz
Rotami w lewo/prawo - marsz Par file a gauche/droit - marche Parfil a gosz/drłat - marsz
Przez lewo/prawo - marsz Par le flanc gauche/droit - marche Par le flą gosz/drłat - marsz
W tył - marsz En arriere - marche Ąłnarier - marsz
Przemień krok - marsz Changez le pas Sząże le-pa
W miejscu - marsz Marques le pas Marke le-pa
Pluton naprzód, przewodni na lewo/prawo - marsz Peleton en avant, guide a gauche/droite - marche Peletą anawą gid a gosz/drłat - marsz
Pluton stój Peleton halte Peletą alt
Robienie bronią
Na ramię - broń Portez - vos armes Porte - wozarm (arm)
Prezentuj - broń Presentez - vos armes Preząte - wozarm (arm)
W ramię - broń L'arme - au bras Larm - obra
Za - broń Portez - vos armes Porte - wozarm (arm)
Z ramienia - broń Reposez vous sur - vos armes Repoze wu sur - wozarm (Repoze arm)
Do przejrzenia - broń Inspection - des armes Ęspeksją - wozarm (arm)
Do woli - broń l'Arme - a volonte Larm a voląte
Pod lewe ramię - broń l'Arme souse le bras gauche Larm su le bra gosz
Spuść - broń Descendes - vos armes Desąde - wozarm (arm)
Do ataku - broń - Krłaze la bajonet
Złóżcie broń Vos armes - a terre Wozarm - aterr
Podnieście broń Relevez - vos arme Releve - wozarm
Stępel w rurę Baguette - dans le canon Baget - dał-le-kano
Stępel na miejsce Remettez - la baguette Remete - labaget
Bagnety - na broń Bayonette - au canon Bajone - o-kano
Zdejmijcie bagnety Remettez - la bayonette Remete - labajone
Nabijanie dowolne, nabij - broń Charge a volonte, chargez - vos armes Szarże a voląte, Szarże - wozarm (arm)
Tuj Appretez - vos armes Aprete - wozarm (arm)
Ogień - na wprost Feu direct Fy direkt
Ogień ukośny - w lewo/prawo Fey oblique, a gauche/droite Fy oblik a gosz/drłat
Cel - pal Joue - Feu Żu - Fy
Odstaw Redressez - vos armes Redrezer wozarm (arm)
Szkoła plutonu
Obróć w prawo/lewo Tournez a droit/gauche Turne - a-drła/gosz
Złamcie plóton Rompez le peleton Rołpe - lepeletą
Złóżcie plóton Forme le peleton Forme - lepeletą
Jedna rota od prawego (od lewego) odłam się Une file de droite (de gauche) en arriere Un fil de drła (de gosz) ął-arier
Jedna rota od prawego (od lewego) wstąp na miejsce Une file de droite (de gauche) en ligne Un fil de drła (de gosz) ął-liń
Trzy pierwsze roty wstąp na miejsce Trois premiere file en ligne Trła premier fil ął-liń
W tył - otwórzcie szeregi En arriere - Ouvrez vos rangs Ął-arier - uwre woz-rąg
Zamknijcie szeregi Serrez vos rangs Serre woz-rąg
W tył ognia Feux en arriere Fy - ął-arier
Odwrót czołem Face en tete Fas ął-tet
W prawo (lewo) rotami do boju Sur la droite (gauche), par file en bataille Sur la-drła (gosz), parfil ął-bataj
Formuj pluton Par peleton en ligne Par peletą - ął-liń
Formuj sekcje Par section en ligne Par seksją - ął-liń
Sekcjami w prawo(lewo) zachodź Par section a droit(gauche) Par seksją - a-drła(gosz)
Kolumna Colonne Kolon
W lewo(prawo) do boju A gauche(droit) en bataille A gosz(drła) - ął-bataj
Przewodni na miejsce Gid - a vos places Gid - a-woplas
Krok podróżny Pas de route Pa-de-rut
Kontrmarsz Contre-marche Kołntr-marsz
Na prawo (lewo) do boju Sur la droit(gauche) en bataille Sur la-drła(gosz) ął-bataj

Napisz co myślisz:
© mail: admin na pulk12.pl